Archive of National Democratic Front of the Philippines

Pagbati sa 52 taon ng rebolusyonaryong pakikidigma para sa karapatan, kalayaan, at kagalingan ng masang api

Pinakamataas na pagpupugay ang inihahandog ng Kabataang Makabayan (KM) sa pagsalubong sa ika-52 taon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)―mahigit limang dekada ng sakripisyo, pagpupunyagi, at pagsulong para wakasan ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Sa loob ng 52 taon—sa ilalim sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)—ang BHB ang nagsilbing armas ng mamamayan laban […]

Pulang Saludo sa Bagong Hukbong Bayan!

Pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan – Brigada Lucille Gypsy Zabala ang Bagong Hukbong Bayan sa ika-52 nitong Anibersaryo. Ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang nananatiling tunay na hukbo ng sambayanan na ipinapaglaban ang interes ng malawak na sambayanan sa ilalim ng mala-kolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan. Walang-kapaguran nilang isinusulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa malawak […]

Across Lands and Seas: Salute to the New People’s Army, Advance the People’s War in the Philippines

COMPATRIOTS-Asia Pacific, a revolutionary organization of overseas Filipinos in the Asia and Pacific region affiliated with the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), gives a militant red salute to the New People’s Army on its 52nd year. We give our highest tribute to fallen Red fighters who gave the ultimate sacrifice to advance the […]

ARMAS-BDS: Mabuhay ang ika-52 aniberseryo ng Bagong Hukbong Bayan! Sugpuin ang pandemya ng pasismo! Lansagin ang pasistang rehimeng US-Duterte!

Buong pwersang pinagpupugayan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan Balangay Deborah Stoney (ARMAS-BDS) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ika-52 anibersaryo nito. Tunay ngang kasama ang suporta ng malawak na hanay ng masang-api, hindi magagapi, hindi mapipigilan, at hindi matatalo ang hukbo ng mga mamamayan tungo sa pagpapalaya ng lipunan. Ngayong panahon ng de facto […]

Cherish and Take Pride in Our People’s Army! The Filipino People’s First and Last Defense!

In the thick of the social turmoil brought about by the pandemic and amidst the exacerbating attacks of the fascist US-Duterte regime against the progressive and revolutionary forces in the Philippines and abroad, the People’s War in our motherland is aflame! Be it abroad or back home, the Filipino people and the peace-loving citizens of […]

Pahayag ng NDF-ST sa ika-52 anibersaryo ng BHB

Mamamayan ng Timog Katagalugan, higit na patatagin ang rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran! Pagpugayan ang Bagong Hukbong Bayan! Wakasan ang daang-taong pamamayani ng mga salot sa lipunan! Wakasan ang tiraniko, papet at diktador na Rehimeng US-Duterte! “Pinakamataas na pagpupugay at parangal ang ipinaabot ng NDF-ST sa ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan sa walang pag-iimbot at […]

Kundenahin at papanagutin ang rehimeng US-Duterte at NTF-ELCAC sa pagpaslang kay Dandy Miguel, lider-unyonista at tagapagtanggol ng karapatang pantao!

Kasama ng buong hanay ng mga manggagawa at mamamayan sa rehiyon ng Timog Katagalugan, ng pamilya at mga kaibigan, mariing kinukundena ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) ang ginawang brutal na pagpaslang ng berdugong NTF-ELCAC, militar at kapulisan kay Dandy Miguel. S’ya ang ikalawang tagapangulo ng Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU), […]

Ipagbunyi ang ika-52 anibersaryo ng New People’s Army sa pagpapabagsak sa pasistang diktadurang US-Duterte!

Mapulang rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng Kabataang Makabayan – Andres Bonifacio sa lahat ng mga Pulang Mandirigma, nagdiriwang na masa, at sa buong rebolusyonaryong kilusan para sa ika-52 na anibersaryo ng pagkakatatag ng New People’s Army (NPA), ang tunay na hukbo ng mamamayan. Sa panahon ng pag-igting ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at pagpupunyagi […]

Pagbayarin ang mga pumaslang kay Dandy Miguel! Katarungan para sa lahat ng mga biktima ng pamamaslang ng pasistang rehimeng US-Duterte sa mga mamamayan ng Timog-Katagalugan!

Mariing kinukondena ng NDFP-ST ang karumal-dumal na pagpatay kay Dandy Miguel, Vice Chairman ng Pagkakaisa ng mga Mangggagawa sa Timog Katalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) at pangulo ng Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Fuji Electric-OLALIA-KMU. Si Dandy Miguel ay tinambangan at pinagbabaril hanggang sa mapatay ng mga operatiba sa paniktik ng AFP noong gabi […]

Uring manggagawa, buong giting na lumahok sa digmang bayan, pangunahan ang pagbigo sa terorismo ng esstado!

Kasama ng buong hanay ng uring manggagawa at rebolusyonaryong kilusang manggagawa, taas kamaong nagpupugay ang Revolutionary Council of Trade Unions – National Democratic Front – Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) sa okasyon ng ika-52 anibersaryo ng pinakamamahal nating New People’s Army (NPA). Pulang saludo at papuri sa lahat ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan, […]