Maria Roja Banua | Spokesperson | NDF-Bicol

Lalabanan ng masang Bikolano ang terorismo ng estado
July 06, 2020

Gagamitin ng isang estadong itinayo at kumakatawan sa interes ng naghaharing-uri ang lahat ng makinarya’t institusyon sa desperasyon nitong pigilan ang kanyang nalalapit na pagbagsak. Bahagi ng papatinding terorismo ng estado ang paglagda ni Duterte ng Anti-Terrorism Act (ATA) nitong Hulyo 3. Ganap nitong isinasailalim ang buong bansa sa batas militar. Binibigyang-ligalidad nito ang lahat […]

Read more

9th IDPA is preparing the stage for an intensified war against the people
June 24, 2020

Translation: Pilipino The Bicolano masses detest the return of the notorious 49th IBPA in the region. In almost a decade of disposition in the Bicol region, they have left the reputation of being rapists, murderers, and, most of all, terrorists. Their return is a telltale sign of the 9th ID’s intensified implementation of SEMPO-like attacks […]

Read more

Hinahanda na ng 9th ID ang entablado para sa higit na matinding gera laban sa mamamayan
June 24, 2020

  Itinatakwil ng mamamayang Bikolano ang pagbabalik ng 49th IB sa Kabikulan. Notoryoso ang nasabing batalyon sa halos isang dekadang rekord ng krimen laban sa mamamayan. Kabilang dito ang panggagahasa, pamamaslang at terorismo sa mga komunidad na kanilang pinakatan. Hudyat ang kanilang pagbabalik sa mas malawak na paglalarga ng 9th ID ng atakeng ala-SEMPO sa […]

Read more

Makibaka at lumaya mula sa pasismo at pagsasamantala — NDF-Bikol
June 09, 2020

Habang ginugunita ng reaksyunaryong gubyerno ang araw ng huwad na kalayaan, kasabay ng masang Bikolano ang buong rebolusyonaryong kilusan sa pagtataguyod ng mga demokratikong karapatan at paglaban para sa tunay na kasarinlan. Malinaw sa sambayanang walang tunay na kalayaan sa isang lipunang saklot ng pang-aapi at pagsasamantala. Saksi ang sambayanang Pilipino kung paano sinakyan ng […]

Read more

NDF-Bicol: Hadlangan at labanan ang Anti-Terror Bill, biguin ang batas militar ng rehimeng US-Duterte!
June 08, 2020

Katuparan ng matagal nang ilinalatag na makinarya ng ng rehimeng US-Duterte diktadura ang pagpapasa at nakaambang pagsasakatuparan ng Anti-Terror Act (ATA). Bibigyan nito ng proteksyon at karagdagang kapangyarihan ang berdugong militar at pabubweluhin ang walang-patid na panunupil at panunugis sa oposisyon at mga makabayan at progresibong organisasyon. Babasbasan nito ang walang pananagutang paglabag ng mga […]

Read more

NDF-Bikol: Pandarahas at panunupil ng militar at pulis sa Kabikulan, higit na masahol sa Covid-19
May 09, 2020

Mahigpit na nakikiisa ang NDF-Bikol sa pagngangalit ng masang Bikolano sa masaker sa Dolos, Bulan, Sorsogon kahapon ng umaga. Limang sibilyan ang walang kakurap-kurap na pinaslang at pinalabas na NPA ng magkakumbinang pwersa ng militar at pulis sa isa na naman sa kanilang mga mapangwasak na operasyon sa naturang prubinsya. Ilang daang ulit na masahol […]

Read more

Susulong ang proletaryong rebolusyon laban sa diktadura at pagsasamantala
April 29, 2020

Taas-kamaong pagpupugay ang ipinapaabot ng NDF-Bikol sa lahat ng proletaryo at mamamayang Pilipino sa darating na Araw ng Manggagawa. Isa ang kilusang manggagawa sa pinakamalalakas na pwersa ng tunay na lipunang pagbabago. Saksi ang kasaysayan kung paano niyanig ng kilusang manggagawa ang mga poste ng dambuhalang kapitalista, imperyalista at mga diktador. Dahil sa masigasig na […]

Read more

Patatagin ang pagkakaisa ng mamamayan, labanan ang pasismo at ibayong isulong ang demokratikong rebolusyong bayan
April 28, 2020

Sa okasyon ng ika- 47 anibersaryo ng NDFP, pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng National Democratic Front-Bikol sa lahat ng mga alyadong rebolusyonaryong organisasyon nito at sa sambayanang Pilipinong nangangahas lumaban para sa pambansang demokrasya at tunay na kalayaan. Sa araw na ito, ginugunita at ipinagdiriwang sa buong kapuluan ang mga hindi matatawarang pagsulong ng […]

Read more

Military in Bicol uses the crisis caused by COVID-19 as an alibi for intensified operations — NDF-Bicol
April 13, 2020

Translation/s: Pilipino Contrary to the unilateral ceasefire declared by Duterte, military operations have been successively taking place in different parts of the region. Of prominence is the aggression of the 2nd IB at 9th ID in farmers’ communities in Masbate. In accordance with the militarized plan of the Inter-Agency Task Force in delivering social services, […]

Read more

Operasyong militar sa Bikol sinasangkalan ang ligalig na dulot ng COVID-19–NDF-Bicol
April 13, 2020

Translation/s: English Taliwas sa unilateral na tigil-putukang idineklara mismo ni Duterte, sunud-sunod ang naitalang operasyong militar na nagaganap sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon. Tampok ang pananalakay ng 2nd IB at 9th ID sa komunidad ng mga magsasaka sa Masbate. Samantala, ilang komunidad ang pinadalhan ng ilang mga platun ng AFP para diumano’y kunin ang […]

Read more