Archive of Marco Valbuena | Chief Information Officer

Magbubukas ang BHB ng makataong daanan para sa bakunang Covid-19

Read in: English Usaping prinsipyo para sa BHB ang pagrespeto sa lahat ng makataong pagsisikap na makatutulong sa masa. Kaya naman, titiyakin ng BHB na ang pagbabyahe ng mga bakuna laban sa Covid-19 ay mabibigyan ng makataong daanan para sa ligtas at mabilisang pagbyahe sa mga base at larangang gerilya. Mahigpit naming iminumungkahi na ang […]

On Russian mass demonstrations against the Putin dictatorship

Over the past two weeks, mass protest actions have erupted in Russia calling for an end to the Putin dictatorial regime. Hundreds of thousands of people have courageously protested in the streets of Moscow and other cities despite violent suppression by state police and despite freezing temperatures in some cities. The tyrant Putin has unleashed […]

Condemn the military coup in Myanmar, fight growing military power in the Philippines

Read in: Pilipino The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the international community in condemning the February 1 coup d’etat and imposition of national emergency. Military leaders headed by Gen. Min Aung Hlaing have seized political power and imprisoned civilian elected leaders including Aung San Suu Kyi and other leaders of the National League […]

Batikusin ang kudetang militar sa Myanmar, labanan ang lumalaking poder ng militar sa Pilipinas

Read in: English Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa internasyunal na komunidad sa pagbatikos sa naganap na kudeta sa Myanmar noong Pebrero 1 at imposisyon ng national emergency. Sa pamumuno ni Gen. Min Aung Hlaing, inagaw ng mga lider ng militar ang kapangyarihang pampulitika at ikinulong ang mga sibilyang lider kabilang si Aung San […]

Rebuttal to NTF-ELCAC’s Gen. Esperon

Read in: Pilipino Let me rebut Gen. Hermogenes Esperon who claimed yesterday that the Communist Party of the Philippines (CPP) is spreading lies over the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC)’s Barangay Development Program. 1. First, let me invite the media and all readers to go through the Philippine News Agency’s […]

Sagot kay Gen. Esperon ng NTF-ELCAC

Read in: English Hayaan niyong sagutin ko si Gen. Hermogenes Esperon na kahapon ay nagsabing nagpapakalat ng kasinungalinan ang Partido Komunista ng Pilipinas hinggil sa Barangay Development Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). 1. Una, iniimbitahan ko ang midya at lahat ng mambabasa na suyurin ang pagbabalita ng Philippine […]

NTF-ELCAC cannot defeat NPA with band-aid solutions

Read in: Pilipino Last weekend, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) boasted in a press conference in Davao City that it allotted P20 million to fund various projects under its Barangay Development Program for 215 barangays in Region 11. This is part of the P19.2 billion fund which the NTF-ELCAC […]

Hindi magagapi ng NTF-ELCAC ang BHB sa pamamagitan ng mga solusyong pantapal

Read in: English Nitong nakaraang linggo, ipinagmalaki ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa press conference sa Davao City na naglaan ito ng ₱20 milyon para pondohan ang iba’t ibang proyekto sa ilalim ng kanyang Barangay Development Program para sa 215 barangay sa Rehiyon 11. Bahagi ito ng ₱19.2 bilyong […]

Repression stirs youth intellectual ferment for armed struggle

Read in: Pilipino Intellectual ferment for armed struggle among the youth and urban intellectuals has long been stirring, especially under the openly repressive Duterte regime. This ferment cannot be killed by Secretary Lorenzana by abrogating the UP-DND accord. In fact, in doing so with the aim of restricting academic freedom, he is only succeeding in […]

Panunupil ang pumupukaw sa kamalayan ng mga kabataang intelektwal para sa armadong pakikibaka

Read in: English Matagal nang napupukaw pabor sa armadong pakikibaka ang kamalayan ng mga kabataan at intelektwal sa kalunsuran, lalo na sa ilalim ng lantarang panunupil ng rehimeng Duterte. Hindi ito mapupuksa ni Secretary Lorenzana sa pagbabasura ng kasunduang UP-DND. Sa katunayan, ang hakbanging ito na mapaniil sa kalayaang pang-akademiko ay lalo lamang umuupuat sa […]