Archive of Marco Valbuena | Chief Information Officer

Ihunong ang bangis nga pagpamomba sa Israel batok sa mga Palestinian sa Gaza
August 07, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Nakigduyog ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa katawhang Palestinian ug katawhan sa tibuok kalibutan sa labing hugot nga pagkundena sa gubyerno sa Israel sa paturagas ug talamayong pagpamomba batok sa katawhang Palestinian sa Gaza Strip. Among gisuportahan ang pangayo sa mahigugmaon sa kalinaw nga katawhan sa tibuok kalibutan aron hinanaling ipaundang ang Israel sa […]

Stop brutal Israeli air strikes against Palestinians in Gaza
August 07, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Palestinian people and people around the world in condemning in the strongest terms the Israeli government for the indiscriminate and despicable aerial bombing against the Palestinian people in the Gaza Strip. We support the demand of peace-loving peoples around the world for Israel to put an […]

Kundenahon si Biden sa iyang paggamit og drone sa pagpatay didto sa Afghanistan
August 03, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Kinahanglang kundenahon sa katawhan sa tibuok kalibutan si US President Biden sa paghimo sa supak sa balaod nga pagpatay gikan sa layo (remote control) batok sa usa ka target nga “terorista” sa Kabul City, sa dayag nga paglapas sa nasudnong soberanya sa Afghanistan, ug sa hingpit nga walay pagtahud sa internasyunal nga mga balaod sa […]

Denounce Biden for remote assassination in Afghanistan
August 03, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

People around the world must denounce US President Biden for conducting an unlawful assassination by remote control against a supposed “terrorist” target in Kabul City, in brazen violation of the national sovereignty of Afghanistan, and in outright disregard of the international laws of war. Together with the US Central Intelligence Agency, Biden himself oversaw the […]

Kritikal nga pagtasa kang Gen. Fidel Ramos: Reaksyunaryong bayani, kaaway sa katawhan
August 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Daghang pagdayeg ang giyawyaw sa mga reaksyonaryo kalabot kang Gen. Fidel Ramos sukad migawas ang balita sa iyang kamatayon. Silang tanan nagpasidungog kang Ramos tungod sa giingong “kalig-on” sa nasud ug gihimo kini nga “tiger economy.” Ang halapad nga masa sa katawhang Pilipino, bisan pa man, nahibulong niini nga mga pagdayeg, tungod kay bugtong pag-antus lamang […]

Critical appraisal of Gen. Fidel Ramos: Reactionary hero, people’s foe
August 02, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Profuse praise are being heaped by the reactionaries on Gen. Fidel Ramos since news of his death came out. They all pay homage to Ramos for supposedly bringing “stability” to the country and turning it into a “tiger economy.” The broad masses of the Filipino people, however, are confounded by these praises, as they recall only […]

谴责推特对菲律宾革命团体的审查封禁行为
August 01, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

社交媒体巨头推特今天突然封禁了菲律宾革命组织与个人的各个账号,包括我本人1的账号、菲律宾革命网络中心(PRWC)的账号以及其他各地的菲律宾共产党和新人民军代表们的账号。总共有至少14个账号被封。

Tuligsain ang pag-censor ng Twitter sa mga rebolusyonaryong grupo sa Pilipinas
August 01, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Walang kaabug-abog na sinuspinde ngayong araw ng malaking kumpanya sa social media na Twitter ang iba’t ibang akawnt ng mga Pilipinong rebolusyonaryong organisasyon at indibidwal, kabilang ang aking akawnt, at ang sa Philippine Revolution Web Central (PRWC), gayundin ang sa iba pang kinatawan ng PKP at Bagong Hukbong Bayan sa iba’t ibang bahagi ng bansa. […]

Denounce Twitter censorship on Philippine revolutionary groups
August 01, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Social media giant Twitter, unceremoniously suspended today the various accounts of Filipino revolutionary organizations and individuals, including my account, that of the Philippine Revolution Web Central (PRWC), as well as other representatives of the CPP and the New People’s Army in various parts of the country. In total, at least 14 accounts were taken down. […]

Makasisilag ang ganansyang ginahakop sa mga kumpanya sa lana taliwala sa pag-antus sa katawhan
July 30, 2022 | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Kinahanglang masayod ang halapad nga masa sa katawhang Pilipino ug mga mamumuo sa tibuok kalibutan kung paunsa mihakop og labing dakung ganansya ang mga multinasyunal nga kumpanya sa lana. Kinahanglang pukawon ug palihukon ang halapad nga masa sa katawhan aron sawayon ang kahakog sa mga ehekutibo sa Big Oil ug ipanghingusog ang rolbak sa presyo […]

n/a