Archive of Ma. Roja Banua | Spokesperson

Ipagtagumpay ang demokratikong rebolusyong bayan, lumaya mula sa kagutuman at pasismo!

Ginugutom at pinapatay ng rehimeng US-Duterte ang mamamayang Pilipino. Ngayong taon, naitala ang pinakamataas na tantos ng kagutuman sa bansa sa loob ng dalawang dekada. Ngayong taon din maitatala ang isa sa pinakamatataas na bilang ng masaker sa rehiyon mula 2016. Ito ang patung-patong na pagdurusang ipinababalikat ng bulok na malakolonyal at malapyudal na sistema […]

Itinataguyod ng mga operasyong RCSP ang neoliberal at pasistang interes ng rehimeng US-Duterte

Walang lumilipas na araw na hindi nanganganib ang buhay ng bawat masang Bikolano sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Kaliwa’t kanan ang pamamaslang, panghaharas at iba’t ibang porma ng panggigipit sa kamay ng AFP-PNP-CAFGU, laluna’t umaarangkada ang mga yunit ng Retooled Community Support Program (RCSP) sa kanayunan. Malinaw na nananalasa ang mga operasyong ito kung saan […]

NDF-Bikol hinggil sa pagdaan ng US spy plane sa Yellow Sea

Dali-daling humingi ng tawad ang tuta para sa kanyang amo! Lantarang nangagayupapa si Duterte at ang kanyang mga alagad sa imperyalistang US. Di na baleng maging lunsaran ng US ang Pilipinas ng inter-imperyalistang digma nito sa Tsina – para kay Duterte, higit na matimbang ang suporta ng imperyalista sa kanyang diktadura.

Bukas na liham sa mga kagawad ng midya at artista ng bayan

Para sa mga kagawad ng midya sa Kabikulan, Kritikal ang papel ng mga kagawad ng midya sa panahong lalong pinaiigting ng rehimeng US-Duterte ang pagpapatupad ng batas militar sa buong bansa. Walang humpay ang pang-aatake sa malayang pamamahayag upang busalan at pigilan ang nagkakaisang tinig ng mamamayan laban sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng pangkating Duterte […]

Ilantad at bantayan ang pondo ng pasismo ng rehimeng US-Duterte! Magkaisa at itatag ang pinakamalawak na alyansa laban sa diktadura!

Gagastusin ng rehimeng US-Duterte pati ang huling sentimo ng kabang-bayan para maipagtanggol at maitaguyod ang interes ng diktaduryal na kaharian nito. Patuloy nitong sinasaid ang trilyun-trilyong pondo ng mamamayan sa walang habas na paghuhulog ng bomba sa mga komunidad, pagpaslang sa mga inosente, panunupil sa mga kritiko, progresibo at makabayan at sa sistematikong pagpapakalat ng […]

Intensify the fight against media repression! Unite and call for justice for all illegally detained and murdered media workers!

Bicol media is under siege. Ever since Duterte’s term began, cases of non-stop threats, intimidation and cyberattacks against numerous media personalities throughout the region have skyrocketed. Unsurprisingly, all these cases involve media workers active in exposing anomalies within the government. Five media workers have already been arrested – Virgilio Avila, Jr., Nolito Banaria, Irene Cambronero, […]

Masang Bikolano, magkaisa at magpunyaging labanan ang diktadura!

Pinagpupugayan ng NDF-Bikol ang masang Bikolano sa magiting na pagharap sa diktadura at lahat ng atake ng pasistang estado. Sa harap ng hindi na mabilang na gera kontra-mamamayang iwinasiwas ng lahat ng nagdaang papet at pasista, patuloy na nagpupunyagi ang masang inaapi at pinagsasamantalahan upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at itaguyod ang kanilang mga […]

Pagtibayin ang rebolusyonaryong kasaysayan at kolektibong diwa ng masang Bikolano

Napakamakabuluhan ng Pista ng Penafrancia para sa masang Bikolano. Una, ito ay pagdiriwang para kay Ina, isa sa mga sagisag ng pagmamalasakit at pag-asa. Pangalawa, ito rin ay marka ng isa sa matatagumpay na pag-aalsa ng Bikolano para sa kalayaan at katarungan. Malasakit, pag-asa, kalayaan at katarungan – ito ang mga bagay na pilit inaagaw […]

Labanan ang gerang mapanupil ng rehimeng US-Duterte, tumindig para sa katarungan!

Mabalasik ang rehimeng US-Duterte kahit sa katiting na kurot ng kritisismo. Kinamumuhian nito ang lahat ng mapanuri, tumitindig para sa kanilang mga karapatan at hindi basta-bastang tumatango sa lahat ng atas nito. Ang kamakailang pag-aresto kina Nelsy Rodriguez, tagapangulo ng BAYAN-Camarines Sur at Ramon Rescovilla, Deputy Secretary-General ng CONDOR-PISTON ay patunay sa takot ng rehimeng […]