Komiteng Rehiyon | Timog Katagalugan

Biguin ang whole of nation approach ng E.O. 70 at JCP Kapanatagan!
Ibagsak ang pasistang rehimeng US-Duterte! Dalhin ang demokratikong 
rebolusyon ng bayan sa panibagong antas ng pagsulong!
December 27, 2019

Ipagdiwang natin ang Ika-51 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas nang may pinag-ibayong rebolusyonaryong optimismong dalhin ang demokratikong rebolusyon ng bayan sa bago at mas mataas na antas ng pagsulong. Gunitain at magbigay pugay tayo sa lahat ng martir ng rebolusyon, sa kolektibong lakas at kapasyahan ng mga kadre at kasapi ng Partido na ipagtagumpay […]

Read more

Armando Cienfuego, nagpapatuloy na Tinig ng Rebolusyon sa Timog Katagalugan
December 24, 2019

Itinalaga ng Komiteng Rehiyon sa Timog Katagalugan (KRTK) si Kasamang Armando Cienfuego bilang bagong tagapagsalita ng Melito Glor Command — New People’s Army Southern Tagalog (MGC — NPA ST). Ayon kay Kasamang Armando, “Tinatanggap ko ang hamon sa paggampan ng tungkulin na naiwan ni Kasamang Jaime ‘Diego’ Padilla at sa pamana na sinimulan ni Kasamang […]

Read more

Pulang pagpupugay at parangal sa tatlong martir ng Antipolo: Kasamang Ermin ‘Ka Romano’ Bellen at sa dalawa pang kasama!
December 07, 2019

Ibinibigay ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM), Bagong Hukbong Bayan at ng buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyong Timog Katagalugan ang pinakamataas na pagkilala at parangal kay Kasamang Ermin Bellen. Kilala siya sa palayaw na Bong ng kanyang mga kapamilya habang minamahal na Ka Romano, Ka Monte at Ka Rudy para sa mga kasama at masa […]

Read more

A Retort to General Parlade’s Lies
June 18, 2019

Like his drug-dependent boss Duterte, General Parlade smacks of an intoxicated and hallucinating addict whenever he opens his mouth and spews lies against the revolutionary movement. He is desperately resorting to the worst kind of disinformation, fake news and lies to cover-up the desperation of a regime about to crumble and thrown into oblivion. Let […]

Read more

A Retort to General Parlade’s Lies
June 16, 2019

Like his drug-dependent boss Duterte, General Parlade smacks of an intoxicated and hallucinating addict whenever he opens his mouth and spews lies against the revolutionary movement. He is desperately resorting to the worst kind of disinformation, fake news and lies to cover-up the desperation of a regime about to crumble and thrown into oblivion. Let […]

Read more

Duterte: umuusbong na Hitler sa Pilipinas
May 09, 2019

Ang tinatalunton ng paghahari ni Duterte sa Pilipinas ay nagpapaalala sa atin kung papaano umakyat si Hitler sa kapangyarihan sa Germany at itinatag ang isang totalitaryan at awtokratikong ideolohiya ng Nazi Germany. Tulad ni Hitler, inilalatag ni Duterte ang pagtatayo ng isang pasistang diktadura sa bansa tulad ng ginawa ni Marcos. Tunghayan natin ang pagkakahalintulad […]

Read more

Ipagtanggol ang mga tagumpay ng uring manggagawa! Ipaglaban ang makatwirangsahod at karapatan sa trabaho! Ibagsak ang tiranikong rehimeng US-Duterte!
May 01, 2019

Ngayong Mayo Uno, ginugunita ng mga manggagawa sa buong daigdig ang mga tagumpay na nakamit ng buong uring proletaryado laban sa kapitalistang pagsasamantala at pang-aapi at sa pagbubuo ng sariling lakas upang maitayo ang lipunang tunay na kumakatawan sa kanilang makauring interes—ang Sosyalismo. May isanlibo’t isang dahilan upang ipagdiwang ng uring manggagawa ang Mayo Uno. […]

Read more

Dalhin sa Tagumpay ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan sa Pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan
March 28, 2019

Sa okasyon ng ika-50 Anibersaryo ng New People’s Army, taas-kamaong nagpupugay ang Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa kanilang di matatawarang katapatan, masikhay na paggawa, sakripisyo at mga tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyon sa buong bayan. Ibigay natin ang pinakamataas na pagkilala at paggunita sa […]

Read more