Archive of Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-Negros Island

Mensahe sang KASAMA-Negros sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines

Pagpanginbulahan kag mataas nga rebolusyonaryo nga pagsaludar sa tanan nga kadre kag katapu sa Partido, isganan nga mga Pulang komander kag hangaway, mga matutom nga mga rebolusyonaryo nga pwersa kag tanan nga pumuluyo sa pagsaulog sa dungganon nga pagkapundar liwat sang Communist Party of the Philippines sa iya ika-52 nga anibersaryo. Lubos nga nagapakig-isa ang […]

Pahayag sang Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA) – Negros sa ika-51 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines

Rebolusyunaryo nga pagpanginbulahan sa bug-os nga katapuan sang Communist Party of the Philippines (CPP) sa iya ika-51 nga anibersaryo sang bulawanon nga pagpamuno bilang abanse nga destakamento sa pagsulong sang pangmalawigon nga inaway banwa! Taas kamao kag pulang saludo sa tanan nga mga kadre sang Partido, mga pulang kumander kag hangaway, mga pwersa sang pungsudnon […]