Archive of Karina Mabini | Spokesperson

Pinakamataas na Pagpupugay para kay Rona Jane “Ka Ren” Manalo, Mabuting Anak ng Bayan at Martir ng Sambayanan

Likas sa tao ang paghahangad ng isang maalwang buhay para sa sarili at sa pamilya. Sa proseso ng pag-abot nito, unti-unti tayong namumulat sa katotohanang ang pagkamit ng marangal na pamumuhay ay nakasalalay sa pagbubuo ng isang lipunang may pagkakapantay-pantay at sa pagwawaksi ng pagsasamantala. Bagamat masalimuot ang landas na kailangang tahakin, ang nag-uumapaw na […]