Archive of Karidad Madlangbayan | Spokesperson

Pahayag ng NDF-ST sa ika-52 anibersaryo ng BHB

Mamamayan ng Timog Katagalugan, higit na patatagin ang rebolusyonaryong kilusan sa kalunsuran! Pagpugayan ang Bagong Hukbong Bayan! Wakasan ang daang-taong pamamayani ng mga salot sa lipunan! Wakasan ang tiraniko, papet at diktador na Rehimeng US-Duterte! ‚ÄúPinakamataas na pagpupugay at parangal ang ipinaabot ng NDF-ST sa ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan sa walang pag-iimbot at […]