Archive of Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command)

Tunay na Teroristang 24th IB at 72nd DRC PA, pinarusahan ng yunit ng NPA-Abra!

Matagumpay na inilunsad ng yunit ng Agustin Begnalen Command, NPA-Abra ang taktikal na opensiba laban sa mga nag-ooperasyong mersenaryong sundalo ng 24th IB at 2 platun ng 72nd DRC Phil. Army na pumasok sa mismong erya ng labanan, sa kagubatan ng Bgy. Pacgued, Malibcong Abra, noong ika-4 ng Enero 2021. Buong sikhay at tapang na […]

NPA new year counter-attack in Malibcong, Abra

The Chadli Molintas Command (CMC) of the New People’s Army (NPA) – Ilocos-Cordillera Region salutes the Agustin Begnalen Command (ABC) of NPA-Abra for the twin victorious ambushes against operating troops of the 24th IB and 72nd Division Reconnaisance Company (DRC) last January 4 in Malibcong, Abra. The series of ambushes occurred at 8:30 AM and […]

Ipagbunyi ang ika-52 taong anibersaryo ng PKP: mas determinado at mas pursigidong iabante ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!

Maalab na rebolusyonaryong pagbati ang nais ipaabot ng New People’s Army-Kalinga sa buong rebolusyonaryong kilusan sa okasyon ng ika-52 taong pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Pinakamataas ding pagpupugay ang ibinibigay natin sa lahat ng magigiting na martir at bayani ng rebolusyong Pilipino na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang lakas, tapang, husay at buhay […]

Tuloy-tuloy na pasismo sa panahon ng COVID-19

Read in: Iloco Ayaw magpaawat at tila ba mangmang sa sarili mismo nilang health protocol ang 50IB-503rd IBgde Philippine Army at Philippine National Police sa tuloy-tuloy nilang pag-ooperasyon sa probinsya sa kabila ng paglala ng krisis na kinahaharap ng mamamayan dahil sa pandemyang COVID-19. Nito lamang buwan ng Setyembre ay nagkaroon ng mga operasyong combat […]

Agtultuloy ti pasismo iti panawen ti COVID-19

Saan agpalapped ken kasla nengneng iti bukod da mismo a health protocol ti 50IB-503rd IBgde Philippine Army ken Philippine National Police (PNP) iti tuloy-tuloy da a panag-operasyon iti probinsya bayat a kumarkaro ti krisis a sangsangoen ti umili gapu iti pandemya a COVID-19. Daytoy laeng bulan ti Setyembre ket nangisayangkat dagiti operasyong pangkombat iti munisipyo […]

Pananglaggip iti 1972 Martial Law, Panaglaban iti agdama a pasismo ti rehimen Durterte!

Read in: Pilipino Makikaykaysa ti Lejo Cawilan Command (LCC-NPA Kalinga) iti umili a Pilipino iti pananglaggip iti maika-48 a tawen kalpasan a maideklara ti batas-militar ti rehimeng US-Marcos idi Setyembre 21,1972. Ipalpaligep daytoy nga aldaw kadatayo ti pasismo ti estado nga awan panangbigbig iti karbengan ken dayaw ti umili a Pilipino. Gapu iti nairut a […]

Paggunita sa 1972 Martial Law, Paglaban sa pasismo ng rehimeng Duterte ngayon

Nakikiisa ang Lejo Cawilan Command (LCC-NPA Kalinga) sa sambayanang Pilipino sa paggunita ng ika-48 taon mula ng naideklara ang batas militar noong Setyembre21 1972.Ginugunita ito ng mamamayang Pilipino ng may labis na puot at panghihinagpis lalo na ng mga biktima nito na niyurakan ang karapatan at dangal. Ngunit dahil sa matibay ang pagkakaisa ng mamamayan, […]

Nalabbaga a mannakigubat, kalalaingan nga annak ti umili

Sungbat ti Alfredo Cesar, Jr. Command iti pablaak ni Dumbrique a ni Ka Eugene ken dadduma nga out of school youth ket “utu-uto ken naallilaw” tapno pumaset iti armado a rebolusyon Awan ti karbengan ti reaksyunaryo a gubyerno a birngasan dagiti kabataan nga utu-uto ta ti kinaagpayso na, ti gobyerno ti makagapu nu apay nga […]

Pammapatay kenni Junior Valdez, aramid ti berdugo nga 81st IBPA

Iti amin a tay-ak ti trabaho ti New People’s Army, ipangpangruna dagiti Nalabbaga a mannakigubat ken kumander ti interes ti naruay nga umili. Kadagiti maisaysayangkat a taktikal nga opensiba ken iti panangiyabante iti gubat ti umili, ni kaanuman saan a nagbalin a target dagiti sibilyan. Saan laeng a panagsurot daytoy kadagiti linteg ken pagannurotan iti […]

On the death of Salvador G. Liked

The death of Salvador G. Liked ended his landgrabbing and blackmailing victimizing our kakailian in Mt. Province. The Leonardo Pacsi Command (NPA-Mt. Province) had been receiving from locals reports of landgrabbing in the areas between Bauko and Sagada perpetrated by Liked and his cohorts in the bureaucracy. Clans and families had fallen victim to his […]