Archive of Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command)

Buraken ti NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilatang iti pangmasa a salun-at ken ayuda iti marigrigat!

Read in: Pilipino Dagiti proyekto a naitudo iti Barangay Development Program (BDP) ti NTF-ELCAC iti 822 a barangay ket awan ti nagdumaan iti karkari dagiti warlord a pulitiko tunggal panawen ti burges nga eleksyon a naruay nga agmurdong iti dole-out ken kurapsyon. Dagiti nadamsak nga opisyal ti AFP, PNP ken DILG ket agkatkatay ken aglilinumba […]

Buwagin ang NTF-ELCAC! ₱19 Bilyon a pondo ilaan sa pangmasang pangkalusugan at ayuda sa mahihirap!

Read in: Iloco Ang mga proyektong itinakda sa Barangay Development Program (BDP) ng NTF-ELCAC sa 822 na Barangay ay walang ipinag-iba sa mga ipinangako ng mga warlord-pulitiko tuwing panahon ng burgis na eleksyon na kadalasang nauuwi sa dole-out at kurapsyon. Naglalaway at naguunahan ang mga berdugong opisyal ng AFP, PNP at DILG na magpakabondat sa […]

Vincent “Vr” Garcia sagadsaring kontra-rebolusyon at kontra-mamamayan

Pinarusahan ng Special Operation Group ng Agustin Begnalen Command si Vincent Garcia alyas Vr, isang sagdsaring kontra-rebolusyon na miyembro ng CAA at sangkot sa iba pang kriminal na aktibidad. Bandang Alas 9 ng umaga noong Sabado ng April 24 matagumpay na iginawad ng ABC-NPA Abra ang dusang kamatayan kay Vincent sa kanyang piggery sa Sagang […]

Pagpupugay kanila Kasamang Rudy Daguitan at Nora Miguel

Pinakamataas ng pagpupugay at parangal ang ibinigay ng buong rebolusyonaryong kilusan sa probinsya ng Kalinga para kanila Rudy Daguitan at Nora Miguel, mag-asawa at parehong mga beteranong pulang mandirigma na nagmartir sa isang labanan sa pagitan ng isang yunit ng NPA-Kalinga at mga tropa ng 50IB-PA noong Marso 15, 2021 sa Barangay Gawaan, Balbalan, Kalinga. […]

Handang depensahan ng NPA-Mt. Province ang masang ginigipit

Ang lahat ng yunit sa ilalim ng Leonardo Pacsi Command – New People’s Army Mountain Province ay nakahandang depensahan ang sariling hanay, at lahat ng rebolusyonaryong mamamayan ng Montanyosa laban sa mga pasistang atake ng AFP at PNP. Nitong nakaraan ay inutusan ni Duterte ang AFP at PNP na patayin ang lahat ng mga kasapi […]

Ti tokhang a plano ti PNP iti Cordillera, dakes a partaan kadagiti aktibista ken umili iti Cordillera

Read in: English Ti napalabas a pablaak ti PNP Regional Office – Cordillera (PRO-COR) a plano na a mangisayangkat ti “Oplan Tokhang” iti intero a Cordillera kontra kadagiti aktibista ken masuspetsa a “tumultulong kadagiti terorista” ket mangted ti buteng kadagiti umili ti Cordillera. Maysa a makapasidduker a pangta ti kinaranggas, manamnama ti panangikuspil kadagiti ligal […]

PNP’s tokhang plan in Cordillera, a deadly warning to activists and the Cordillera people

Read in: Iloco The recent announcement of the PNP Regional Office – Cordillera (PRO-COR) of its plan to launch a Cordillera wide “Oplan Tokhang” against activists and suspected “supporters of terrorists” sends quivers to the Cordillera people. Horribly ominous, an impending crackdown against the legal progressive movement and ordinary citizens in the region is in […]

Bombing and Strafing by Govt Troops Terrorize MP Communities

The continuous bombing and strafing by the joint combat units of the 7th ID of the AFP and PNP Special Action Force in Mountain Province this February have brought terror and great disturbance to the communities, according to Magno Udyaw, spokesperson of Leonardo Pacsi Command – New People’s Army Mountain Province. Last February 11, at […]

Open Letter ti Leonardo Pacsi Command-New People’s Army Mountain Province para iti Umili ti Montanyosa

Kakailian, Saan a Paallilaw iti NTF-ELCAC National Task Force to End Local Communist Armed Conflict! Iti tengnga ti COVID-19 pandemya, tuloy-tuloy ti panangpairteng ni Duterte iti militarisasyon iti kaaw-awayan. Babaen ti NTF-ELCAC nga idadauloan ti AFP-PNP-DILG, tuloy-tuloy dagiti combat, intel, saywar, ken retooled community support program operations ti AFP ken PNP. Awan sabali a panggep […]

Irupir ti libre, natalged ken EPEKTIBO a bakuna laban iti Covid-19 para iti amin nga umili!

Palalo a palpak ti panagsango ti rehimen ni Duterte iti pandemya a Covid-19, makatawen kalpasan a simmaknap ti makapatay a sakit. Imbes nga ikagumaan na a sungbatan ti pangsalun-at ken pangkabiagan a kasapulan ti umili, ginundawayan ni Duterte ti pandemya tapno ad-adda a palawaen ti saklaw ti diktadura a bileg na babaen iti panangipatungpal iti […]