Archive of Executive Committee

The revolutionary legacy of Julius ‘Ka Nars’ Giron is a continuing guiding light in advancing the people’s democratic revolution

The Regional Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) of the New People’s Army (NPA) in the Ilocos- Cordillera Region (ICR) fervently condemn the ruthless massacre of Comrades Julius ‘Ka Nars’ Soriano Giron, Dr. Ma Lourdes Denero Tangco, and Arvie Alarcon Reyes, perpetrated by the […]

Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!

Mensahe ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa Ilocos-Cordillera Sa pagdiriwang ng ika-limampung anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ating ipagbunyi ang mga tagumpay ng limampung taon na maningning na pagsusulong ng BHB at ng sambayanang Pilipino ng digmang bayan sa ilalim ng matibay na pamumuno ng […]