Archive of Eduardo Labrador | Spokesperson

Mensahe ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Timog Katagalugan sa ika-50 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas

Buong giting na ipinagbubunyi ng rebolusyonaryong hanay ng mga magbubukid sa malawak na kanayunan ng Timog Katagalugan ang ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Pinakamataas na pagpupugay ang ipinaaabot ng PKM-TK sa PKP sa patuloy nitong pag-ani ng mga maniningning na tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan habang magiting na nagpupunyagi laban sa […]