Archive of Cordillera People's Democratic Front

Pagpupugay sa mga Bagong Iskolar ng Bayan

Pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan DATAKO balangay ng Elvira ang mga bagong Iskolar ng Bayan! Ang inyong pagtahak ng landas sa Unibersidad ng Pilipinas ay ang paglaan ng inyong angking tapang at talino upang paglingkuran ang mamamayang Pilipino. Simula pagkabata, ipinataw na sa mga kabataan ang landas na para sa makasariling interes ng naghaharing uri sa […]

Persona Non Grata addang ti desperado a rehimen

Ti National Task Force to End Local Communist Arm Conflict (NTF-ELCAC) ken ti Enhance Community Livelihood Integrated Program (ECLIP) a programa ti agdama a pasista a rehimen ti US-Duterte ket agus-usar iti dua a rupa, ti rupa ti agmauyong nga aso ken ti rupa ti agin-agin naanus a buaya. Nu pay agus-usar iti dua a […]

Commendation to the people of Bakun in rejecting Hedcor Inc.

Read in: Iloco The Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) extends its warmest congratulation and commendation to the people of Bakun through its elders and mass organization- the Bakun Indigenous Tribes Organization (BITO) in asserting their right over their ancestral lands and resources. They opposed the renewal of Hedcor’s permit to operate after the lapse of […]

Pammadayaw iti umili ti Bakun iti pananglaban da iti Hedcor Inc.

Read in: English Ipadpadanon ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) ti nabara a kablaaw ken panagabrasa iti umili ti Bakun babaen kadagiti panglakayen da ken ti organisasyon-masa a Bakun Indigenous Tribes Organization (BITO) iti panangirupir ti karbengan da iti ansestral a daga ken kinabaknang. Linappedan da ti panangpabaro ti Hedcor iti permit to operate kalpasan […]

Adu kadagiti residente ti MP, saan a kayat nga gpabakuna

Read in: English | Pilipino Iti insayangkat nga panagkalap ti impormasyon ti Cordillera People’s Democratic Front – Mountain Province, saan laeng a Ssumagmamanu dagiti saan da a kayat a mabakunaan laban iti COVID-19 iti naduma-duma a gapu. Adu dagiti saan dan a kayat nga agpabakuna, partikular dagiti nataengan, kalpasan a maiulat dagiti manu nga madi […]

Madaming mga residente ng MP, tumangging mabakunahan

Read in: English | Iloco Sa isinagawang pangangalap ng impormasyon ng Cordillera People’s Democratic Front – Mountain Province, napag-alaman na hindi lamang iilan ang mga residente ng Mountain Province ang tumangging mabakunahan laban sa COVID-19 sa iba’t ibang dahilan. Marami ang tumangging mabakunahan, partikular ang mga senior citizens, pagkatapos maiulat ang ilang mga masamang epekto […]

Several MP residents refuse to be vaccinated

Read in: Iloco | Pilipino In an information gathering done by the Cordillera People’s Democratic Front – Mountain Province, it was discovered that not only a few have refused to be vaccinated with anti-COVID vaccines due to several reasons. Many have refused the vaccine, particularly senior citizens, after some reports of its adverse effects and […]

Mabuhay ang Uring Manggagawa!

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan – DATAKO sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sa pag-gunita ng araw na ito ating binibigyan ng pinakamataas na pagpupugay ang mga bayani at martir ng kilusang manggagawa sa buong mundo. Kinikilala din natin ang bisa at lakas ng proletaryo sa pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba. […]

Intensify the struggle against the US-Duterte regime in its remaining days in power! Advance the nationa-democratic revolution!

Read in: Iloco In this occasion of the 37th Cordillera Day, April 24, 2021, the Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) celebrates the struggle for the recognition of our right to self-determination together with the entire Cordillera people and with all local and international advocates. The CPDF commends our people in the different parts of the […]

Pairtengen ti pannakidangadang kontra ti rehimen nga US-Duterte kadagiti maudi nga alda na iti turay! Iyabante ti nailian-demokratiko a rebolusyon!

Read in: English Iti daytoy nga okasyon ti maika-37 nga Aldaw Cordillera, Abril 24, 2021, ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) ket rambakan na ti agtultuloy a pannakidangadang para iti pannakabigbig ti kalintegan tayo iti bukod a pangngeddeng a kakuyog ti intero nga umili ti Cordillera ken dagiti amin a mangitantanduo iti daytoy manipud iti […]