Archive of Cordillera People's Democratic Front

Mabuhay ang Uring Manggagawa!

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan – DATAKO sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Sa pag-gunita ng araw na ito ating binibigyan ng pinakamataas na pagpupugay ang mga bayani at martir ng kilusang manggagawa sa buong mundo. Kinikilala din natin ang bisa at lakas ng proletaryo sa pagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba. […]

Intensify the struggle against the US-Duterte regime in its remaining days in power! Advance the nationa-democratic revolution!

Read in: Iloco In this occasion of the 37th Cordillera Day, April 24, 2021, the Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) celebrates the struggle for the recognition of our right to self-determination together with the entire Cordillera people and with all local and international advocates. The CPDF commends our people in the different parts of the […]

Pairtengen ti pannakidangadang kontra ti rehimen nga US-Duterte kadagiti maudi nga alda na iti turay! Iyabante ti nailian-demokratiko a rebolusyon!

Read in: English Iti daytoy nga okasyon ti maika-37 nga Aldaw Cordillera, Abril 24, 2021, ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) ket rambakan na ti agtultuloy a pannakidangadang para iti pannakabigbig ti kalintegan tayo iti bukod a pangngeddeng a kakuyog ti intero nga umili ti Cordillera ken dagiti amin a mangitantanduo iti daytoy manipud iti […]

People of the Cordillera, resist the plunder of mining companies!

Read in: Iloco Even in this time of the Covid-19 pandemic, greed of the imperialists knows no bounds. With the recent lifting of the Duterte regime in the moratorium on mining through an executive order last April 14, there is no doubt that large mining companies would come rushing to plunder the mountains of the […]

Umili ti Cordillera, labanan ti pananggamgam dagiti kumpanya ti minas!

Read in: English Uray panawen ti pandemya, awan latta ti patingga ti kinaagum ken kinabuklis dagiti imperyalista. Iti panangikkat ti rehimen a Duterte iti moratorium wenno suspensyon iti panagminas babaen iti maysa nga executive order idi Abril 14, awan duadua nga aglulumba manen dagiti kumpanya ti dadakkel a panagminas a sumrek iti kabambantayan ti Cordillera […]

Fight the fascist tyrannical US-Duterte regime! Intensify the active participation of the people in the armed revolutionary struggle!

In behalf of the revolutionary forces and people of the Cordillera, the Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) joins in the celebration of the 52nd Anniversary of the New People’s Army (NPA) today, March 29, 2021. We give the highest salute to our heroes and martyrs in the Cordillera for their immeasurable sacrifices in advancing the […]

Pulang Saludo Para sa Tunay na Hukbo ng Mamamayang Pilipino!

Sa ika-52 na anibersaryo ng NPA, pinagpupugayan natin ang mga martir ng sambayanan na walang pag-iimbot na inalay ang kanilang buhay para sa pagpapalaya ng bayan. Ipinagpupunyagi natin ang mga pulang kumander at mga mandirigma na patuloy at matapang na nakikibaka para sa ating dakilang misyon na ipagtatagumpay ang digmang bayan! Sa loob ng limampu’t […]

Agkaykaysa tapno labanan tayo ti panangipatakder ti Apayao-Gened Dam

Ti Cordillera ti kangrunaan a paggapgapuan ti suplay a danum iti intero nga Amianan a Luzon. Masarakan ditoy dagiti atidog, daddakel ken nauneg a karayan a mangted iti kasapulan ti umili kas iti padanum ti talon, lames, pagdaliasatan a mapan iti kabangibang nga ili ken dadduma pay. Ti Abulog-Apayao River a masarakan iti probinsya ti […]

Barangay Development Program ti NTF-ELCAC ket pondo para iti korapsyon, panagsagana iti eleksyon

Read in: English Itatta nga 2021 ket naikkan ti nasurok P16 billion a pondo ti National Task Force to End Communist Armed Conflict (NTF ELCAC) para iti “barangay development programs” (BDP) da. Dagiti nilaon ti daytoy a programa ket panagpatakder kadagiti farm-to-market roads, panagpatakder kadagiti eskwelaan ken klinik, ken reforestation. Maikkan kano ti sag-P20 million […]

NTF-ELCAC’s Barangay Development Program is fund for military corruption, electoral preparations

Read in: Iloco This 2021, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF ELCAC) was allotted more than P16 billion for their “barangay development programs” (BDP), which include construction of farm-to-market roads, building of schools and clinics, and reforestation. 823 barangays nationwide which are considered as “NPA-free” will be given P20 million […]