Archive of Cordillera People's Democratic Front

CPDF-Mt. Province condemns bombing and strafing in Besao

The Cordillera People’s Democratic Front – Mountain Province condemns the aerial bombing and indiscriminate strafing done by the joined operating troops of 7th ID of the AFP and PNP-Cordillera on the pasture land and production area of Brgy. Tamboan, Besao, Mountain Province last February 11, 2021. According to CPDF-Mt. Province, two helicopters were used to […]

CPDF Abra Hails the NPA for Defying Military Operations, Condemns Aerial Bombings by the AFP

The Cordillera People’s Democratic Front-Abra and all revolutionary masses of the province hails the New People’s Army-Abra (Agustin Begnalen Command) for committing victories in waging people’s war, and defying focused and sustained military operations against the revolutionary movement. In a twin ambush by the NPA against joint operating troops of the 24th IB and 72nd […]

Let us not forget our valiant victories and carry forward the struggle!

  Not content with its red-tagging, fake surrender campaigns and other nefarious schemes to undermine the revolutionary movement, the local running dogs of the fascist US-Duterte regime has resorted to a most condemnable desecration job in a vain attempt to erase memorials of our people’s valiant victories and history of struggle. In a flagrant display […]

Saan tayo a lipatan dagiti nagun-od a balligi ken iyabante ti dangadang!

Saan pay napnek iti red tagging, peke a kampanya a panagpasuko ken dadduma pay a kinadakes tapno riribuken ti rebolusyonaryo a tignayan, dagiti tao ti pasista a rehimen nga US-Duterte ket nagaramid ti kinabastos tapno pukawen ti simbolo ti balligi iti historikal a natured a pannakidangadang. Babaen ti nalastog a panangipakita ti kinamauyong, dagiti tropa […]

The best of my life was in the NPA

[An open letter to the 5th CMO Battalion — Philippine Army and Task Force ELCAC – Northern Luzon and simultaneously a response to the invitation of Radyo Natin in Bontoc, Mt. Province to the CPP-NPA to join the Philippine Army on air] I am a retired Red fighter of the NPA, among those you are […]

Resist the crackdown on the national minority communities!

National minorities bear the brunt of bloody repression and displacement as the fascist US-Duterte regime rudely pushes the implementation of his anti-people projects within our ancestral lands. The tyrant’s inutility and incompetence in handling the COVID 19 pandemic worsened the rotting semi-colonial and semifeudal system that he steers resulting in a terrible downturn of the […]

Nasa Masa ang Tunay na Lakas ng Partidong Hindi Pagagapi!

Isang mapulang pagpupugay ang ipinapaabot ng pamunua’t kasapian ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera sa selebrasyon ng ika-52 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ngayong araw din, pinagpupugayan din natin ang ika-127 na anibersaryo ng kapanganakan ng dakilang guro na si Mao Zedong. Ang dalawang kaganapang ito ay nakaukit […]

Resolutely advance the people’s war in the Cordillera and the whole country! Repulse and fight Duterte regime’s fascism and tyranny!

The CPDF joins today other allied revolutionary mass organizations and the whole Filipino people in joyously celebrating the 52nd Anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines (CPP). We cap this anniversary celebration by declaring that with the perseverance and able leadership of the Party, we were able to continue in frustrating […]

Ipagdiwang ang ika-52 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong at kamtin ang malalaking tagumpay!

Ipinapaabot ng pamunuan, kasapian, at mga alyado ng KASAMA-CPDF ang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa higit limang dekada ay pinamununan ng PKP ang rebolusyong Pilipino. Wasto nitong sinuri ang kongkretong kalagayan ng Pilipinas at komprehensibo nitong inilatag ang landas at […]

Ka Frederiko, drayber at rebolusyonaryo

Sa pagpapatupad ng maka-imperyalistang Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP), sa lungsod ng Baguio ay mayroong tinatayang 6,000 na maliliit na drayber at operaytor ang mawawalan ng kabuhayan kabilang ang kanilang pamilya. Isa rito si Ka Frederiko na halos apat na dekada ng drayber sa lungsod. Ang pagmamaneho ng tradisyonal na jeepney ang naging pangunahing […]