Archive of Comrade Kathryn | Media Liaison

Bukas na liham in Comrade Kathryn para kay Jaime “Ka Diego” Padilla

Ka Diego, Rebolusyonaryo at maalab na pagbati sa iyo kasama! Nawa’y ligtas na dumating ang aking sulat sa iyo sa harap ng umiigting na operasyon ng kaaway at rehimeng US-Duterte. Ngayon ang Pandaigdigang Araw ng mga Bilanggong Pulitikal. Tiyak akong sinisigaw ng mamamayan ang iyong paglaya sa reaksyunaryong piitan ng pasista at tiranikal na rehimeng-US […]