Archive of Communist Party of the Philippines

Mark the 50th anniversary of the Diliman Commune

Read in: Pilipino Today we mark the 50th anniversary of the Diliman Commune, a 9-day uprising of the students of the University of the Philippines in Diliman, Quezon City. The Diliman Commune was part of the widespread strikes and protest actions against oil price increases, imperialist control of the economy and police brutality under the […]

Gunitain ang ika-50 anibersaryo ng Diliman Commune

Read in: English Ginugunita natin ngayong araw ang ika-50 anibersaryo ng Diliman Commune, isang Diliman, Quezon City. Ang Diliman Commune ay bahagi ng malawakang mga welga at protesta laban sa pagtataas ng presyo ng gasolina, imperyalistang kontrol sa ekonomya at brutalidad ng pulis sa ilalim ng rehimeng Marcos. Bahagi ang pag-aaklas ng nagpapatuloy na daluyong […]

NTF-ELCAC cannot defeat NPA with band-aid solutions

Read in: Pilipino Last weekend, the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) boasted in a press conference in Davao City that it allotted P20 million to fund various projects under its Barangay Development Program for 215 barangays in Region 11. This is part of the P19.2 billion fund which the NTF-ELCAC […]

Hindi magagapi ng NTF-ELCAC ang BHB sa pamamagitan ng mga solusyong pantapal

Read in: English Nitong nakaraang linggo, ipinagmalaki ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa press conference sa Davao City na naglaan ito ng ₱20 milyon para pondohan ang iba’t ibang proyekto sa ilalim ng kanyang Barangay Development Program para sa 215 barangay sa Rehiyon 11. Bahagi ito ng ₱19.2 bilyong […]

Repression stirs youth intellectual ferment for armed struggle

Read in: Pilipino Intellectual ferment for armed struggle among the youth and urban intellectuals has long been stirring, especially under the openly repressive Duterte regime. This ferment cannot be killed by Secretary Lorenzana by abrogating the UP-DND accord. In fact, in doing so with the aim of restricting academic freedom, he is only succeeding in […]

Panunupil ang pumupukaw sa kamalayan ng mga kabataang intelektwal para sa armadong pakikibaka

Read in: English Matagal nang napupukaw pabor sa armadong pakikibaka ang kamalayan ng mga kabataan at intelektwal sa kalunsuran, lalo na sa ilalim ng lantarang panunupil ng rehimeng Duterte. Hindi ito mapupuksa ni Secretary Lorenzana sa pagbabasura ng kasunduang UP-DND. Sa katunayan, ang hakbanging ito na mapaniil sa kalayaang pang-akademiko ay lalo lamang umuupuat sa […]

Gunitain ang Masaker sa Mendiola, isulong ang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa paggunita sa anibersaryo ng Mendiola Massacre ngayong araw. Tatlumpu’t apat na taon na ang nakalipas ngunit sariwa pa rin sa alaala ng mga magsasaka ang walang-awang pagpapaulan ng bala ng mga sundalo at pulis sa pamumuno nina dating Gen. Alfredo Lim at Gen. Ramon Montaño. Tumagal nang ilang […]

Intensify democratic and anti-imperialist struggles under Biden government

With his inauguration today as new US president, Joe Biden takes over the reins of the most powerful imperialist state in the world. He starts his regime as the US and the global capitalist economy reel from crisis and recessions and as interimperialist conflicts intensify with rival powers seeking to protect their global economic interests […]

Defend UP against Duterte’s fascism and state terror

Read in: Pilipino The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the UP community in denouncing Defense Sec. Delfin Lorenzana for unilaterally abrogating the 1989 UP-DND agreement. The move to abrogate the agreement clearly aims to impose fear and terror and place the university under the tyrannical power of Duterte’s military and police. It is […]

Ipagtanggol ang UP laban sa pasismo at terorismo ng estado ni Duterte

Read in: English Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa pamayanang UP sa pagtuligsa kay Defense Sec. Delfin Lorenzana sa unilateral o isang-panig na pagwawakas nito sa kasunduang UP-DND ng 1989. Ang pagpapawalambisa sa kasunduan ay malinaw na layong maghasik ng takot at teror at isailalim ang unibersidad sa tiranikong kapangyarihan ng militar at pulis […]