Archive of Communist Party of the Philippines

Frustrate the vicious counterrevolutionary war of the US-Duterte fascist regime! Strive to carry forward the people’s war!

The Central Committee firmly salutes all Red fighters and commanders of the New People’s Army (NPA) on the occasion of its 52nd anniversary. On this day, we give our profound recognition to the resolute and vigorous efforts, achievements and sacrifices being made by the NPA in defending the people and waging people’s war in the face of the vicious and dirty counterrevolutionary war of the US-Duterte fascist regime.

Bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pun­ya­ging isu­long ang dig­mang ba­yan!

  I. Sad­lak pa rin sa re­se­syon ang pan­da­ig­di­gang ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma II. Tu­mi­tin­di ang te­ro­ris­mo ng es­ta­do ka­sa­bay ng is­ke­ma ni Du­ter­te na pa­la­wi­gin ang pa­sis­tang pag­ha­ha­ri lag­pas sa 2022 III. Nag­pu­pun­ya­gi ang BHB sa git­na ng to­dong kontra­re­bo­lu­syo­nar­yong pa­nu­nu­pil IV. Mag­pun­ya­ging isa­ba­li­kat ang mga tung­ku­lin sa pag­la­ban ng BHB Download here: PDF | EPUB […]

Pakyason ang bangis nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte! Manlimbasog nga iasdang ang gubat sa katawhan!

Hugot nga ginasaluduhan sa Komite Sentral ang tanang Pulang manggugubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa okasyon sa ika-52 nga anibersaryo niini. Niini nga adlaw, tibuok namo nga giila ang lig-on ug tibuok-kusog nga mga paningkamot, ang mga nakab-ot ug sakripisyong gihimo sa BHB sa pagdepensa sa katawhan ug pag-asdang sa gubat sa katawhan atubangan sa bangis ug hugaw nga kontra-rebolusyonaryong gubat sa pasistang rehimeng US-Duterte.

AUDIO | Bi­gu­in ang ma­lu­pit na kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra ng re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pun­ya­ging isu­long ang dig­mang ba­yan!

Pahayag ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa okasyon ng ika-52 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan Pambungad I. Sad­lak pa rin sa re­se­syon ang pan­da­ig­di­gang ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma Download II. Tu­mi­tin­di ang te­ro­ris­mo ng es­ta­do ka­sa­bay ng is­ke­ma ni Du­ter­te na pa­la­wi­gin ang pa­sis­tang pag­ha­ha­ri lag­pas sa 2022 Download III. Nag­pu­pun­ya­gi ang BHB sa […]

¡Frustrar la despiadada guerra contrarrevolucionaria del régimen fascista de Estados Unidos-Duterte! ¡Esforzarse por llevar adelante la guerra popular!

  I. El sistema capitalista mundial sigue en recesión II. El terrorismo de Estado se intensifica mientras Duterte planea perpetuar 
su reinado fascista más allá de 2022 III. El NPA persevera en medio 
de la represión contrarrevolucionaria IV. Esforzarse por llevar a cabo 
las tareas de lucha del NPA Download here: PDF | EPUB | […]

Pas­la­won ang ma­pin­tas nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yong ge­ra sang re­hi­meng US-Du­ter­te! Mag­pur­si­ger nga isu­long ang ina­way ban­wa!

  I. Hag­mak gi­ha­pon sa re­se­syon ang pangkalibu­ta­non nga ka­pi­ta­lis­tang sis­te­ma II. Na­ga­sing­ki ang te­ro­ris­mo sang es­ta­do ka­du­ngan sang is­ke­ma ni Duter­te nga pa­la­wi­gon ang pa­sis­ta nga pag­gi­na­hum lam­pas sa 2022 III. Na­ga­pur­si­ger ang BHB sa tu­nga sang to­do nga kontra-re­bo­lu­syo­nar­yo nga pag­pa­mi­gos IV. Mag­pur­si­ger nga aba­ga­hon ang mga hi­li­k­ton sa pag­ba­to sang BHB Download […]

Pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Rosalino “Ka Yuni” Canubas

Ipinaaabot ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon sa Cagayan Valley (KTKR-CV) ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Pangrehiyong Kumand sa Operasyon (ROC) ng Bagong Hukbong Bayan ang pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Rosalino Canubas sa kanyang pagpanaw. Nasawi siya sa isang labanan sa Barangay San Mariano Sur, San Guillermo, Isabela noong umaga ng Marso […]

AFP and PNP forces have option to surrender to avoid loss of lives

Read in: Pilipino The NPA raid in Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte last Friday was a legitimate military action consistent with international rules on the conduct of war. The target, a counterinsurgency outpost of highly-trained police special action forces, was a legitimate military target. The five police combat troops died during battle. They were fully […]

Maaaring sumuko ang mga pwersa ng AFP at PNP para iwasang ang pagkawala ng buhay

Read in: English Ang reyd ng BHB sa Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte nooong Biyernes ay isang lehitimong aksyong militar na naaayon sa internasyunal na alituntunin sa paglulunsad ng digma. Ang target, isang kontra-insurhensyang istasyon ng mahusay na sinanay na espesyal na pwersa ng pulis, ay isang lehitimong target militar. Napaslang sa labanan ang limang […]

Ibasura ang mapaniil na ATL! Buwagin ang teroristang NTF-ELCAC! Ibagsak ang civil-military junta na rehimeng US-Duterte!

Dapat na agad ng ibasura ang Anti-Terror Law (ATL), buwagin ang NTF-ELCAC at gawin ang buong makakaya upang ibagsak ang civil-military junta na rehimeng US-Duterte! Kagyat ang kahalagahan ng mga ito upang alisin ang sobrang pahirap sa sambayanang Pilipino at hawanin ang daan upang kamtin ang tunay na demokrasya at kalayaan sa bansa. Sa esensya, […]