Communist Party of the Philippines

Duterte: umuusbong na Hitler sa Pilipinas
May 09, 2019

Ang tinatalunton ng paghahari ni Duterte sa Pilipinas ay nagpapaalala sa atin kung papaano umakyat si Hitler sa kapangyarihan sa Germany at itinatag ang isang totalitaryan at awtokratikong ideolohiya ng Nazi Germany. Tulad ni Hitler, inilalatag ni Duterte ang pagtatayo ng isang pasistang diktadura sa bansa tulad ng ginawa ni Marcos. Tunghayan natin ang pagkakahalintulad […]

Read more

Workers, unite and lead the Filipino people in the struggle against the fascist, rotten and treasonous US-Duterte regime!
May 01, 2019

The Party extends its militant greetings to all Filipino workers and the broad toiling masses as we mark this year’s May First. On this day, the working class in the Philippines and across the world manifest their unity and militance, especially in the face of rapidly worsening conditions of oppression and exploitation. On this day, […]

Read more

Ipagtanggol ang mga tagumpay ng uring manggagawa! Ipaglaban ang makatwirangsahod at karapatan sa trabaho! Ibagsak ang tiranikong rehimeng US-Duterte!
May 01, 2019

Ngayong Mayo Uno, ginugunita ng mga manggagawa sa buong daigdig ang mga tagumpay na nakamit ng buong uring proletaryado laban sa kapitalistang pagsasamantala at pang-aapi at sa pagbubuo ng sariling lakas upang maitayo ang lipunang tunay na kumakatawan sa kanilang makauring interes—ang Sosyalismo. May isanlibo’t isang dahilan upang ipagdiwang ng uring manggagawa ang Mayo Uno. […]

Read more

“Oust Duterte!” is a widespread clamor of the Filipino people
April 25, 2019

The demand to oust Duterte from power is not a “plot” by a small group of conspirators, as recently claimed by Malacañang. It is, rather, a strong clamor and widespread movement across the country uniting millions of people who have had enough of Duterte’s fascist, corrupt and treasonous regime. They demand the ouster of Duterte […]

Read more

Unite the people to oust the fascist, treacherous and corrupt US-Duterte regime! Carry forward the struggle for national liberation, social justice and democracy!
April 24, 2019

Message of the Communist Party of the Philippines and the New People’s Army on the occasion of the NDF’s 46th anniversary The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army (NPA) expresses solidarity with all its allies in the National Democratic Front (NDF) on the occasion of its 46th founding anniversary. With […]

Read more

Buklurin ang sambayanan para patalsikin ang pasista, traydor at korap na rehimeng US-Duterte! Isulong ang pakikibaka para sa pambansa paglaya, hustisya at demokrasya!
April 24, 2019

Mensahe sa ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan sa ika-46 na anibersaryo ng NDF Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa lahat ng kaalyado nito sa National Democratic Front (NDF) sa okasyon ng ika-46 taong anibersaryo nito. Kasama ang 17 alyadong organisasyon, nagsisilbi ang NDF […]

Read more

The Filipino people’s revolutionary armed struggle for national and social liberation in the past 50 years
March 29, 2019

Let me do a quick review of the Filipino people’s revolutionary struggle for national and social liberation in the past 50 years. My focus is on the development of the New People’s Army (NPA) under the leadership of the Communist Party of the Philippines (CPP) in a brief historical narrative of five segments, including the […]

Read more

IPAGDIWANG ANG GININTUANG ANIBERSARYO NG BAGONG HUKBONG BAYAN! LABANAN AT BIGUIN ANG TODO-LARGANG KONTRAREBOLUSYONARYONG GERA NG BULOK AT PASISTANG REHIMENG US-DUTERTE! ISULONG ANG DIGMANG BAYAN HANGGANG TAGUMPAY!
March 29, 2019

Nagpupugay ang Komiteng Rehiyunal ng Partido sa Isla ng Negros sa makasaysayang ginintuang anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) na itinatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong Marso 29, 1969. Kasama ng masa ng sambayanan sa Negros Occidental, Negros Oriental at buong bansa, isang Pulang saludo ang alay natin sa lahat ng Pulang mandirigma […]

Read more

Fight and frustrate the all-out counterrevolutionary war of the rotten and fascist US-Duterte regime!Advance the people’s war until victory!
March 29, 2019

Celebrate the golden anniversary of the New People’s Army! The Negros Island Regional Party Committee conveys its greeetings on the historic golden anniversary of the New People’s Army (NPA) which was established by the Communist Party of the Philippines (CPP) on March 29, 1969. Together with the masses in Negros Occidental, Negros Oriental and the […]

Read more

Para sa ika-limampung taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2019

  Ang Komiteng Rehiyon Sa Cagayan Valley ng Partido Komunista ng Pilipinas, kasama ang pinamumunuan nitong Pangrehiyong Kumand sa Operasyon ng New People’s Army at buong mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, ay nakikiisa at bumabati sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma ng NPA sa pagdiriwang sa ginintuang anibersaryo ng pagkakatatag nito. Lipos sa […]

Read more