Archive of Communist Party of the Philippines

Actively defend the people and frustrate the AFP’s March offensives

Read in: Pilipino The New People’s Army (NPA) will mark its 52nd anniversary this coming March 29. More than ever, the NPA is determined to ardently serve the Filipino people, defend them against the US-Duterte regime’s state terrorism, surmount the US-supported all-out offensives of the combined forces of the Armed Forces of the Philippines (AFP) […]

Aktibong depensahan ang mamamayan at biguin ang March offensive ng AFP

Isa na namang magastos na pambansang opensiba ang ilulunsad ng AFP at PNP ngayong Marso. Pakikilusin nito ang mga tropa at kagamitan sa malakihang mga operasyong kombat at pambobomba mula sa himpapawid laban sa BHB at laban sa masang magsasaka at minoryang mamamayan. Sa nagdaang mga taon, naglulunsad ang AFP ng pinatindinding mga opensiba tuwing Marso at Disyembre. Walang-saysay itong umaasa na mapipigilan ang rebolusyonaryong mga pwersa at mamamayan na ipagdiwang ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido at BHB.

Expose spate of AFP fake news

There is a recent spate of fake news churned out by the Armed Forces of the Philippines (AFP) to cover up crimes and abuses committed by its units and hide embarrassing misencounters and battlefield losses. AFP fake news is sibling to AFP red-tagging. Waging psywar and promoting disinformation, the AFP has repeatedly proved itself to […]

Mark the 35th EDSA uprising with a determination to wage social revolution

Read in: Pilipino | Hiligaynon We mark today the 35th anniversary of the EDSA uprising. For four days, millions of Filipinos took to the streets to finally put an end to the 14-year brutal rule of the martial law regime of the Marcos dictatorship. The EDSA uprising served as culmination of years of difficult and […]

Gunitain ang ika-35 taon ng pag-aalsang EDSA nang may determinasyong isulong ang panlipunang rebolusyon

Read in: English | Hiligaynon Ginugunita natin ngayong araw ang ika-35 anibersaryo ng pag-aalsang EDSA. Sa loob ng apat na araw, milyun-milyong Pilipino ang nagtungo sa mga lansangan para tuluyang wakasan ang 14-taon ng brutal na paghahari ng batas militar ng diktadurang Marcos. Ang pag-aalsang EDSA ang sukdulang kinahantungan ng ilang taong mahirap at buhay-at-kamatayang […]

Dumdumon ang ika-35 tuig sang pag-alsa nga EDSA nga may determinasyon nga isulong ang pangkatilingban nga rebolusyon

Read in: English | Pilipino Ginadumdom naton subong nga adlaw ang ika-35 anibersaryo sang pag-alsa nga EDSA. Sa sulod sang apat ka adlaw, minilyon nga Pilipino ang nagkadto sa mga kalsada para dalayon nga tapuson ang 14-tuig nga brutal nga pagginahum sang layi militar sang diktaduryang US-Marcos. Ang pag-alsa nga EDSA ang putuk-putukan sang pila […]

Trotskyites regurgitate military lies around Plaza Miranda bombing

Over the past few months, the American Trotskyite zealot Joseph Scalice has staged one attack after another to vilify the Communist Party of the Philippines (CPP). In a lecture slated for March 2, Scalice will again take the stage to spew more lies and slander the CPP. This time, he will regurgitate the long-exposed falsehoods […]

Duterte kidnapping charge against NPA is a big lie

Read in: Pilipino Duterte’s charge yesterday that the New People’s Army (NPA) was kidnapping children is a big lie. Walang kabata-batayan. Duterte’s rant is a desperate attempt to deflect charges of children’s rights abuses against police officer who raided the Bakwit school University of San Carlos in Cebu City more than a week ago. Police […]

Bulaan ang paratang na kidnapping ni Duterte kontra BHB

Read in: English Ang paratang ni Duterte kahapon na ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay kumikidnap ng mga bata ay isang malaking kasinungalingan. Walang kabata-batayan. Ang satsat ni Duterte ay desperadong tangkang ilihis ang mga reklamo ng paglabag sa karapatang-bata laban sa mga upisyal ng pulis na nagreyd sa Paaralang Bawkit sa University of San […]

Denounce arrest of Moro women “potential suicide bombers”

Read in: Pilipino The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the Filipino and Moro people in condemning the unlawful mass arrest of nine Moro women in Patikul and Jolo towns in Sulu province on the utterly outrageous pretext that they are “potential suicide bombers.” Several of the arrested women were nursing their infant babies […]