Archive of Central Luzon Regional Committee

Pangibabawan ang mga limitasyon! Palakasin ang Partido! Magpunyagi sa armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay!

Download here: PDF Pahayag ng Komiteng Larangan ng Hilagang Kanluran Gitnang Luzon sa ika-52 anibersaryo ng muling pagkakatatag ng PKP: Pangibabawan ang mga limitasyon! Palakasin ang Partido! Magpunyagi sa armadong pakikibaka hanggang sa tagumpay! Singkwenta y dos taon ng maniningning na kasaysayan. Ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ay nagsimula sa halos wala nang muli […]

Ipagtanggol ang lupa at kabuhayan! Tutulan at labanan ang huwad na reforestation at mapang-agaw ng lupa na Expanded National Greening Program (E-NGP)!

Labanan ang mapanlinlang at mapang-agaw na Expanded National Greening Program ng rehimeng US-Duterte! Huwag paakyatin ang DENR sa kabundukan para sa pagpapatupad ng programang ito. Bunutin, tagpasin, patayin ang mga punong walang pakinabang ang mamamayan! Ilipat ang kapaki-pakinabang na panananim. Balikan ang mga uma na inagaw ng NGP. Bungkaling muli at ipagtanggol ang karapatan sa […]