Archive of Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command)

Duterte, Hibang na sa Pagpaplanong Durugin ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Hindi lingid sa mamamayang Pilipino ang makailang ulit nang pagpuputak ni Duterte ng pagdurog nito sa rebolusyonaryong kilusan sing-aga pa noong Oktubre 2017 at sinundan noong kalagitnaan ng taong 2018. Dahil sa kabiguang durugin ang diumano’y “iilan” na lamang na Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay binawi niya ito noong huling kwarto ng 2018. Hibang ang […]

Paigtingin ang pakikidigmang gerilya at pabagsakin ang pasistang diktadura ng rehimeng US-Duterte!

Pinagpupugayan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bikol at ng mamamayang Bikolano ang Partido Komunista ng Pilipinas sa ika-50 taon ng matagumpay nitong pamumuno sa proletaryong rebolusyong Pilipino. Magmula nang maitayo ang unang yunit ng Hukbo sa rehiyon sa gabay ng Partido sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur noong 1971, mapangahas nitong ginampanan ang dakilang tungkulin sa […]

Ipagbunyi ang 50 taong pakikibaka at tagumpay ng Partido Komunista ng Pilipinas! Mga Sorsoganon, magkaisa at labanan ang pasismo at diktadurya ng rehimeng US-Duterte!

Nagpupugay ang Partido sa lahat ng Pulang mandirigma at kumander, sa mga kadre at kasapi ng partido, sa mamamayan, at higit sa lahat , sa mga martir ng rebolusyonaryong kilusan na nag-alay ng kanilang buong panahon, dunong at lakas upang iabante ang pakikibaka para sa pambansang paglaya. Nakamit at patuloy na pinanghahawakan ng partido ang […]

Pahayag ng Pakikiisa sa Pagdiwang ng Ika-50 Anibersaryo ng PKP-MLM

Maagang bahagi ng 1970’s nang makarating ang mga kasama sa sona sa hangganang Quezon- Bicol. Sa panahong ito ay nagkaroon ng mga panimulang ugnay sa masa hanggang sa mabuo ang mga unang grupo ng magsasaka. Nasimulan na ang pagkakaisa at pagkilos ng ilang kontak at organisadong masa sa pamamagitan ng suyuan o palitan ng lakas […]

Taas kamaong nagpupugay ang Edmundo Jacob Command sa ika-50 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas!

Dakilang ginintuang taon ng pamumuno ng PKP sa mahigpit na pagtangan ng teoritikang gabay ng Marxismo Leninismo Maoismo (MLM) sa praktikal na paglalapat ng mga prinsipyo at taktika sa kongkretong pagsusulong digmang bayan, sa buhay at kamatayang pamumuno sa rebolusyong Pilipino. Sa mga taong ito, inspirasyon natin ang walang pag-iimbot na sakripisyo at pag-aalay ng […]

Pagbati sa Ika-50 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas ngayong Disyembre 26,2018!

Ang ating Partido ay 50 taon na ngayon ñ dumaan sa mga liku-likong landas pero kinayang alpasan dahil sa napapanghawakan ang Teoryang Gabay na Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM). Bagamat dumaan tayo sa mga paglihis sa nakaraan, kinaya natin itong pangibabawan sa pamamagitan ng Ikalawang Dakilang KiIusang Pagwawasto (IDKP) na nagresulta ng panibagong pagsulong ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon. […]

Katarungan para kay Kagawad Arthur Dawis!

Mariing pinabubulaanan ng CMC – BHB Sorsogon ang kasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) na ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang may kagagawan ng pagpaslang kay Kagawad Arthur Dawis ng Barangay Central, Magallanes, Sorsogon noong Disyembre 21, 2018. Malisyoso ang pahayag ng AFP na si Kagawad Dawis ay […]

Higit na paglakas ng NPA sa pagpapatupad ng MO32 at EO70!

Ikinagagalak ng mamamayang Sorsoganon ang dalawang matagumpay na operasyong haras na inilunsad ng mga Pulang mandirigma ng Celso Minguez Command BHB-Sorsogon (CMC-BHB) nitong Disyembre 17, 2018. Bandang alas 7:15 ng gabi, limang minutong pinaputukan ng isang tim ng BHB ang istasyon ng pulis sa Barangay Central, bayan ng Magallanes. Higit na paglakas ng NPA sa […]

Memorandum No. 32, higit na pagpapaigting ng terorismong US-Duterte!

Mariing kinukundena ng Celso Minguez Command – Bagong Hukbong Bayan Sorsogon (CMC BHB-Sorsogon) ang paglalabas ng kautusan ng rehimeng US-Duterte ng Memorandum Order No. 32 (MO No.32) upang pigilan umano ang lumalalang teror at lawless violence sa rehiyon ng Samar, Negros Island at Bikol. Bago paman ideklara ng rehimen ang MO No.32, lantaran nang nagaganap […]

Paggunita sa International Day for the Elimination of Violence Against Women

Ngayong araw, isa ang Pilipinas na gumugunita sa International Day for the Elimination of Violence Against Women upang itambol sa buong mundo ang pakikibaka ng kababaihan laban sa karahasan, pang-aapi at diskriminasyon. Subalit naiiba ang sitwasyon ng kababaihan sa bansa dahil mismong ang presidente ang humihikayat sa paggawa ng karahasan at nagtatanggol sa gumagawa nito […]