Ang Bayan
October 07, 2020

Mga litik sa pasista nga koalisyong Duterte

Share and help us bring this article to more readers.

Ang kumpetisyon sa pulitika nga ginahampang subong sa Manubo nga Panalgan sang Kongreso nahanungod sa pagpamuno diri palatandaan sang mga litik sa sulod sang nagahari nga pasista nga koalisyong Duterte. Ang wala sang huya nga dis-uganay para sa pwesto kabahin sang mas daku nga inaway para makuha ang mas daku nga parte sang pork barrel sa 2021 badyet, ilabi na nga nagahilapit ang eleksyon 2022.

Sang Septyembre 30, nagboto ang 184 sang 300-myembro sang panalgan kontra sa kuno tanyag ni Speaker Alan Peter Cayetano nga magbiya sa pusisyon. Ang botohan ginpakamalaut nga pag-usik sang oras kag kwarta sang banwa.

Ang tanyag nga magbiya ni Cayetano, sa baylo direkta nga magbiya, pag-upang sa “kasugtanan nga partehanay sa termino” niya kag ni Rep. Lord Allan Velasco. Sa kasugtanan nga ini, mapungko si Cayetano bilang pinuno sang manubo nga panalgan sa una nga 15 bulan sang ila termino, pagasundan ni Velasco para sa ulihi nga 21 bulan. Ginpakamalaut si Cayetano sa pagkapit-tuko sa poder kag pagbali sa ila “sugilanon nga lalaki”.

Ang boto kontra sa kuno tanyag nga magbiya ni Cayetano indirekta nga sampal kay Duterte, nga mismo nagpatunga sa kasugtanan sa partehanay sa termino nga nahimo sang 2019 kag liwat ginpalig-on sa pulong sang ulihi sa Malacañang. Nagatuhaw nga indi absoluto ang uyat ni Duterte sa mga tinawo niya sa Kongreso, kag indi tanan malipayon sa mga areglo sa partehanay sa mga benepisyo kag pribilehiyo sang ara sa poder.

Pareho nga nagapabutyag sanday Cayetano kag Velasco sang katampad sa tirano nga si Duterte. Ginatiglawas nila ang nagkalainlain nga grupo o paksyon sa sulod sang nagaharing hubon. Nagaisa nga maghulag ang mga ini agud suportahan ang paghatag kay Duterte sang dugang nga gahum nga burukrata-kapitalista kag pasista, pareho sang sini lang nga Anti-Terrorism Law, ang pagdingot sang prangkisa sa ABS-CBN kag paghatag sang gahum pang-emerhensya agud hulagon ang badyet sa tunga sang pandemya.
Pero, ang katampad nga ini sang mga reaksyunaryo nga pulitiko magapabilin lamang kon sila ginapakaon sang husto kag relatibo nga pare-pareho. Basta nga nagabaton ang ila mga distrito sang pondo para sa mga pangpasikat nga paobra sang karsada, waiting shed kag iban pa nga proyekto pang-imprastruktura kon sa diin mahimo nga ipagkit ang ila nawong, ang mga suluguon sa kongreso padayon nga magaalagad sa tirano kag iya mga tawo-tawo. Mas mabudlay sila nga pakaunon kag busgon kada nagahilapit ang eleksyon bangud nagadaku ang ginapangayo para gastuhon sa liwat nga pagdalagan o pag-ambisyon nga makapungko sa mas mataas nga pwesto.

Ang paglala sa banggaan nga Cayetano-Velasco indi mahamulag sa subong nga pagpamati sa badyet sa 2021, partikular ang parte nila sa Ᵽ397 bilyon nga pork barrel nga uyat sang Department of Public Works and Highways (DPWH). Nagareklamo ang kampo ni Velasco sa indi patas nga alokasyon sang pondo para sa mga proyekto pang-imprastruktura kag ginakwestyon ngaa makakuha sang Ᵽ11.1 bilyon ang distrito ni Cayetano sa Taguig kag Ᵽ11 bilyon sa mga alyado niya sa Camarines Sur, samtang ang mga indi niya alyado may ara lang nga Ᵽ2 bilyon.

Labi pa nga magasingki ang banggianay sa Manubo nga Panalgan sa malab-ot nga mga inadlaw sa pag-insister sang paksyon nanday Velasco nga dapat sundon ni Cayetano ang una nga nakasugtan kag magresayn sa Oktubre 14. Kon indi, nagpamahug sila nga ideklarar nga bakante ang pwesto para hatagan-dalan ang ila pagpanukot.

Labi pa nga magadalom kag magalapad ang mga kontradiksyon sa kubay sang nagaharing hubon sa maabot nga panahon sa atubang sang paglala sang krisis sang nagaharing sistema samtang labi nga mangin daluk si Duterte kag iya mga suluguon. Magatuhaw pa gid ang mga kontradiksyon nga ini samtang nagahilapit ang eleksyon, o kon iduso ni Duterte ang pagbag-o sang konstitusyon o iban pa nga padihot agud magpabilin sa poder.

Ang mga litik nga ini magalab-ot man sa hayagan nga banggianay sa kubay sang militar kag pulis, partikular sa tunga sang nagaribalan nga mga sindikato, kag sa tunga sang mga upisyal nga nadalahig sa dalagku nga korapsyon kag malala nga paglabag sa tawhanon nga kinamatarung. Sigurado nga may magatuhaw man nga mga upisyal nga makakita nga indi posible nga malubad ang armadong banggianay paagi lang sa isa ka gera nga mapiguson batuk sa banwa.

Labi man nga magatuhaw ang mga kontradiksyon sa atubang sang nagabaskog nga internasyunal nga presyur sa rehimeng Duterte sa atubang sang lapnagon nga pagpakamalaut sa mga pagpang-abuso sa mga kinamatarung sang mga suldado kag pulis, amo man sa pagluhud-luhod niya sa China kag pagpatumbaya nga makatukod sang mga pasilidad militar sa South China Sea. Halin sa kongreso sang US kag parlamento sang Europe, nagalanog ang singgit para tapuson sang mga pwersa sang estado ang mga pagpatay sa mga aktibista kag sa paltik nga gera kontra droga. Natum-ok man siya sa tikang sang sini lang sang Facebook nga kuhaon ang mga akawnt nga ginapadalagan sang militar.

Dapat hingalitan sang pumuluyong Pilipino ang mga kontradiksyon nga ini sa kubay sang nagaharing guban paagi sa pagbuyagyag sa mga krimen, korapsyon, brutalidad kag pag-ikog-ikog sang rehimen kag sang pagtukod sang pinakamalapad nga paghiliusa sang mga patriyotiko kag demokratikong sahi kag sektor. Dapat ubos-kusog sila nga maghambal batuk sa pork barrel kag kontra-insurhensya nga badyet sang rehimen pang-2021 nga tuman nga kontra-pumuluyo kag kontra-imol labi na sa atubang sang pandemya kag kakinahanglanon nga dugangan sang panggasto ang mga serbisyo medikal, pang-ekonomya kag pang-edukasyon. Dapat pakamalauton ang ribalan sa poder kag pribilehiyo samtang nagaantus ang banwa sa palpak nga pagbukas sang klase, pagtaas sang pamasahe, daku nga gasto sa pagpabulong, krisis sa pagkaon kag iban pa nga gilayon nga problema pang-ekonomya kag pangkatilingban.

May mga suluguon nga nadisgusto bangud salin na lang ang nabilin sa ila sang walay kabulusgan nga pinakapoderoso nga tinawo ni Duterte. Dapat sila nga buyukon nga sikwayon ang rehimen sang kadaluk kag tiraniya.

Dapat dugang nga pukawon ang pumuluyong Pilipino nga batuan ang pasista, papet kag korap nga rehimeng Duterte. Dapat ibuyagyag ang kalainan sang rehimen agud sindihan ang kaakig sang banwa kag pabaskugon ang determinasyon nila nga magbato.

Dapat maghulag sa madamuan nga numero ang mga mamumugon, mangunguma, malaproletaryado sa mga pabrika, komunidad sa kasyudaran kag kaumhan. Dapat himuon ang wala kakapoy nga hilikuton propaganda kag edukasyon sa ila kubay. Dapat maghimakas ang masang anakbalhas para sa ila mga kinamatarung kag kaayuhan, ilabi na sa tunga sang krisis kag pasabton ang rehimen sa korapsyon kag sala nga prayoridad.

Kadungan sini, dapat padayon nga maglapad kag magbaskog ang alyansa sa kubay sang mga nahanunga nga pwersa. Ang mga pamatan-on nga estudyante, titser, nars kag mga mamumugon medikal, mga empleyado sang gubyerno. Mga tawong simbahan, kababainhan, mga pwersa nga oposisyon kag iban pa nga demokratikong sektor dapat padayon nga magtingub sang pwersa agud labi nga palaparon ang nagahiliusa nga prente kontra-Duterte.

Ang kubay sang mas abante sa pulitika nga mga kadre sang Partido kag aktibistang masa dapat manguna kag magserbi nga modelo sa mabudlay kag masami peligroso nga hilikuton nga pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa. Maangkon lang ang kadalag-an paagi sa malaparan nga pagpahulag sang masa.

Dapat padayon nga pamunuan sang Partido ang Bagong Hukbong Bayan sa pagsulong sang lapnagon kag maigting nga pagpakig-away gerilya. Ang nagadaku nga numero sang mga taktikal nga opensiba sa nagtaliwan nga mga semana nagapakita sang pungsodnon nga kapasidad kag determinasyon sang BHB nga batuan ang pasistang rehimen kag magbulig sa pagpukan sini.

Sa pagpasulong sang tanan nga porma sang pagbato, mahimo nga labi pa nga mahamulag kag mapaluya sang pumuluyong Pilipino ang pasistang rehimeng Duterte. Bisan maggamit sang terorismo sang estado, mapaslawan ang rehimen sa atubang sang determinasyon sang pumuluyo nga maghimakas para ibalik ang ila mga kahilwayan kag ipakig-away ang demokrasya.

AB (2020-10-07): Mga litik sa pasista nga koalisyong Duterte