Ang Bayan
July 07, 2020

Anti-Terror Act of 2020

Share and help us bring this article to more readers.

 

Ilan sa matitingkad na anti-demokratiko at anti-mamamayang katangian at probisyon nito ay ang sumusunod:

Lubhang malabo na pakahulugan ng terorismo. Ayon sa batas, terorismo ang “sindakin ang publiko,” “lumikha ng takot”, “udyukan ang gubyerno o impluwensyahan ito gamit ang takot” o “seryosong yanigin o sirain ang saligang istruktura sa lipunan, ekonomya at lipunan” at iba pa.

Ang mapatunayang nagkasala ng terorismo ay hahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo na walang benepsiyo ng parole.

Seksyon 25

binigyan ng awtoridad ang itatayong Anti-Terrorism Council na magdeklara kung ano at sinong mga indibidwal, organisasyon o asosasyon, lokal o dayuhan, ang “terorista” at ang pag-freezeng kanilang mga ari-arian, nang walang pagpapaalam o prosesong hudisyal.

Seksyon 29

pag-aresto sa mga indibidwal na pinagsususpetsahan pa lamang na gagawa ng mga “krimen ng terorismo,” nang walang mandamyento. Isinasaad din sa probisyong ito ang pagpapalawig ng detensyon na walang kautusan ng isang huwes, at walang hablang isinampa sa korte, ng mula sa dating maksimum na 36 oras na itinakda ng Saligang Batas ay magtatagal ng 14 hanggang 24 araw na pagbimbin sa isang suspetsado.

Kasama sa “terorismo” ang anumang gawain, nagawa na o kahit pinaplano pa lamang:

AB (2020-07-07): Anti-Terror Act of 2020