Kalatas

| Kalatas | Publications
August 01, 2018
Share and help us bring this article to more readers.

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa ating pahayagan.

Download PDF:

Kalatas | Setyembre 2018

Kalatas | Agosto 2018
Kalatas | Hunyo 2018
Kalatas | Disyembre 2017

PRWC News Story: Kalatas