Itakwil ang panloloko at pang-aapi!

Mensahe para sa masang anakpawis sa kabukiran at kabundukan


Download PDF: PIL | BIS | WA


Download PDF: PIL

Mobilize to extend relief for Batangas

January 22, 2020

In the face of widespread economic displacement and disruption of lives brought about by explosions of the Taal volcano, the Communist Party of the Philippines (CPP) calls on the Filipino people and all revolutionary forces to mobilize the widest possible resources to extend relief assistance for the hundreds of thousands of people in Batangas and nearby provinces. The Party empathizes with the broad masses of fisherfolk, peasants and farm workers who have been forced to evacuate to safer areas. They […]

Read more

PIL: PDF

Editorial January 7, 2020

Ilunsad ang mga pakikibaka para sa lupa at repormang pang-ekonomya sa kanayunan

Lugmok sa kahirapan at krisis ang puo-puong milyong masang anakpawis sa kanayunan. Pasan-pasan nila ang iba’t ibang anyo ng pagsasamantalang pyudal at malapyudal at iba’t ibang mga mapang-api at pabigat na patakaran at batas. Walang ibang solusyon sa nagpapatuloy at lumalalang kalagayan ng mga magsasaka, mga minoryang mamamayan at iba pang aping sektor sa kanayunan […]

More

Ang Bayan Editoryal | Hadlangan ang banta ng batas militar sa kampus

Sa nagdaang ilang linggo, ginamit ni Bato dela Rosa, sunud-sunurang tuta ni Duterte, ang kanyang pwesto sa Senado, upang kahulan ang mga aktibistang kabataan at ang mga guro. Pinakapakay ni dela Rosa at ng mga upisyal ng AFP at PNP na alisin ang mga balakid para palakasin ang presensya ng mga pulis at sundalo sa loob ng mga kampus.

On the Question of People’s War in Industrial Capitalist Countries

I have been asked many times by avowed proletarian revolutionaries whether protracted people’s war as carried out by Mao in China can be successfully waged in capitalist countries where the industrial proletariat has become the majority class and the peasantry has become a minority class. I will try to answer the question in a theoretical […]

More

On the Imperialist Cultural Offensive

Colleagues and friends! It is my pleasure and honor to speak on the imperialist cultural offensive before this workshop to help set the framework for the topic “People’s Cultural Resistance Against Imperialist Cultural Offensive.” Indeed, a long-standing war exists between imperialism and oppressed peoples in the cultural arena. This has been ongoing ever since colonial […]

More

Overthrow the US-Marcos Dictatorship to Achieve National Freedom and Democracy

The essence of the formal declaration of martial law through Proclamation No. 1081 is the brazen imposition of the US-Marcos dictatorship on the entire Filipino nation and people. This proclamation is in effect the formal declaration of civil war by the US-Marcos clique against the broad masses of the people. At the same time, it […]

More